תקנון פעילות בלאק פריידי

תקנון פעילות ”בלאק פריידי"

ברוכים הבאים לפעילות ”בלאק פריידי" הנערכת על ידי pioo pioo (להלן: "עורכת הפעילות") בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1. כללי

1.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

1.2 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות.

1.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.4 מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים והאינטרנט.

1.5 תקנון זה יוצג במשך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של pioo pioo (להלן: “עורכת הפעילות") וכן בכתובות האינטרנט כפי שיפורטו בתקנון זה.

2. תקופת הפעילות

2.1. הפעילות תיערך החל מיום 18.11 ועד ליום 22.11 (כולל) עד השעה 23:59 (שעון ישראל) (להלן: "תקופת הפעילות"). שם הזוכה יפורסם ביום שישי 23.11.

2.2. עורכת הפעילות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תקופת הפעילות או להפסיקה, מכל סיבה שהיא, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת, לרבות שינוי הפרס המחולק וכמות הזכאים לפרס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא תפגענה זכויות המשתתפים שכבר נטלו חלק בפעילות. בכפוף לפרסום הודעה מתאימה מראש בדף הפייסבוק/ האינסטגרם. המשתתפים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בקשר לכל שינוי כאמור.

3. משתתף בפעילות

3.1. משתתף במבצע, כהגדרתה בתקנון זה, הוא כל מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:

(א) כל תושב ישראל מעל גיל 18 שנים ומעלה;

(ב) בעל חשבון אישי ברשת החברתית אינסטגרם instagram הרשום על שמו;

(ג) אוהד בעמוד האינסטגרם

(ד) העלה לסטורי תמונה, לפי ההוראות אשר פורסמו בתחילת תקופת הפעילות על ידי עורכת המבצע בדף האינסטגרם, בהתאם להנחיות הפעילות.

(ה) פעל בהתאם לכללי הפעילות המפורטים מטה במסגרת תקופת הפעילות.

למען הסר ספק, פרופיל שיתגלה כפרופיל שאינו אישי, מזויף או שגיל בעליו הרשום נמוך מ- 18 שנים, ייפסל מהשתתפות.

 

3.2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר יצירה, כולה או חלקה, לרבות תמונה או טקסט, שעל פי שיקול דעתה אינם ראויים.

3.3. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף שעל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הפר סעיף כלשהו מסעיפי תקנון זה.

3.4. עורכת הפעילות, שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר השתתפות של משתתף או מוזמן מטעמו מכל טעם שהוא וזאת אף מבלי להודיע למשתתף.

3.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את הפרס ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג ומין.

4. הצהרות המשתתף

4.1. בעצם הסכמת המשתתף לעקוב אחר דף האינסטגרם ו/או כניסה לדף דרך הקישור ו/או הזמנת מוזמנים כאמור לעיל, יש כדי להסכים לתנאי תקנון זה ולהצהיר על הדברים הבאים:

(א) פעילותו נעשית בהתאם לתקנון "אינסטגרם" המפורסמת בעמוד;

(ב) היצירה אינה פוגעת בפרטיותו של צד שלישי;

(ג) היצירה המשתתפת היא שלו בלבד ואינה מפרה כל זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד שלישי;

(ד) מסכים להעביר לעורכת הפעילות את מלוא זכויות היוצרים ביצירה שהעלה לדף האינסטגרם ללא תמורה כלשהי וכן מקנה לה את כל הזכויות הקנייניות בחומרים או ביצירה שיועלו על ידו לדף האינסטגרם במסגרת הפעילות. המשתתף מוותר בזאת על כל זכות בחומרים וכן מוותר על כל טענה או תביעה בגין חומרים אלה או חלק מהם;

(ה) מצהיר ומתחייב כי לא ישתמש במילים או תמונות פוגעניות, מעליבות, או כאלה שעשויות להיתפס כהוצאת דיבה, לשון הרע או פגיעה ברגשות הציבור באופן כלשהו;

(ו) ידוע לו כי הוא האחראי הבלעדי לכל החומרים המועלים על ידו לסטורי באינסטגרם ולהשלכות של הצגתם או פרסומם שם או בכל אמצעי תקשורת אחר, ולא תהיה לו או למי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה, בין אם באופן ישיר או עקיף. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק ככל שיגרם כתוצאה מהשתתפותו בעניין זה והמשתתף מצהיר ומתחייב לשפות את עורכת הפעילות בכל מקרה של תביעה או טענה שתוגש כנגדה בשל היצירה או חומרים אחרים שהועלו על ידו לדף האינסטגרם;

(ז) מסכים כי עורכת הפעילות תעשה שימוש ביצירתו ובפרטים שמסר במסגרת הפעילות לכל מטרה המותרת על פי דין, לרבות מטרות שיווקיות, מכירתיות ואחרות, ללא מגבלת זמן וללא כל תמורה- וכל זאת בין אם זכה בפעילות ובין אם לאו;

(ו) ידוע למשתתף כי בעצם השתתפותו בפעילות ופרסום התגובה הוא מסכים לכל התנאים המנויים בתקנון זה.

5. הפרס וכללי הזכייה בו

5.2 בחירת הזוכה תיערך בסטודיו עורכת הפעילות

5.3 בחירת הזוכה תעשה על ידי גורמים מטעם עורכת הפעילות בלבד, על פי שיקול דעתם המוחלט ובדרך אשר תיקבע על יד עורכת הפעילות באופן בלעדי. למען הסר ספק, הבחירה תהיה סופית ולא תינתן אפשרות לערער עליה.

5.4 הודעה על הזוכים בפעילות תפורסם בסטורי באינסטגרם (להלן: "הודעת הזכייה").

5.5 יובהר כי האחריות ליצירת קשר עם עורכת הפעילות בקשר עם הפרס מוטלת על הזוכים בלבד ותיעשה בהודעה אישית דרך דף האינסטגרם, במסגרתה ימסור הזוכה את הפרטים הבאים: שם פרטי,שם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספר טלפון.

5.6 זוכה שלא יצור קשר עם עורכת הפעילות כאמור בסעיף 5.5 לעיל תוך 24 שעות מפרסום הודעת הזכייה או במקרה בו הזוכה לא הופיע לקבל את הפרס במשרדי עורכת הפעילות, מכל סיבה שהיא, ייתפס כאחד שוויתר על הפרס ועורכת הפעילות תהא רשאית לעשות בפרס כרצונה, לרבות בחירת זוכה חדש, מבלי לשאת בכל אחריות לאי מסירת הפרס לזוכה.

5.7 הפרס לזוכה: פריט במתנה מקולקציית חורף 19 המוצגת באתר האונליין נכון לתאריך הפעילות בלבד (להלן: "הפרס");

5.8 הפרס יימסר לידי הזוכה בחנות הדגל דיזינגוף 229 תל אביב. איסוף הפרס עד לתאריך 30.11.18.

5.9 מסירת הפרס לזוכה תעשה בכפוף להצגת תעודה מזהה, אימות פרטי חשבון האינסטגרם או עמידה בכל דרישה אחרת שתעלה על ידי עורכת הפעילות. יסרב הזוכה לעמוד באיזו מן הדרישות כאמור, תהא עורכת הפעילות רשאית, על פי שיקול דעתה בלבד, לשלול מהזוכה את הפרס ולהעניקו לאחר.

5.10 עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל תוך כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי שלעורכת הפעילות.

5.11 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה בכל דרך ואופן.

5.12 כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ובאחריותו הבלעדית. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכה, ולא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר עם הפרס.

5.13 הפרס אינו ניתן להחלפה/ המרה/ החזרה.

6. מידע ופרטים

למידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור לפעילות ניתן להעלות לדף הפייסבוק או למייל musthave@pioopioo.com.

7. שונות

7.1 עורכת הפעילות ומי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או בדף האינסטגרם ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מופיעה הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא עורכת הפעילות לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנקוט עורכת הפעילות כאמור.

7.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לעורכת הפעילות או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות בפעילות או כתוצאה מן השימוש בפרס, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

7.3 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

עורכת המבצע מאחלות למשתתפים בהצלחה!

****

היוש!!!

הצטרפי למועדון הלקוחות שלנו ותהיי הראשונה לדעת על כל מה שחדש, הטבות ומבצעים מיוחדים. 10% הנחה מתנה למצטרפות!